IVF

IVF, hur gör vi på Linnékliniken?

En IVF-behandling, provrörsbefruktning, på Linnékliniken syftar till att på ett så smidigt och säkert sätt som möjligt ge paret största möjliga chans att få ett barn. Varje IVF- behandling måste därför anpassas utifrån parets individuella förutsättningar.

Under en normal menstruationscykel sker ägglossning med ett ägg per månad. Detta styrs via ett regleringssystem som väljer ut ett ägg från en grupp på flera ägg som påbörjat en mognadsutveckling i samband med menstruationen.

Stimulera fram flera ägg

För att en IVF-behandling ska ha goda chanser till graviditet fordras i regel att flera ägg finns att tillgå, då oftast inte alla befruktade ägg utvecklas på ett gynnsamt sätt.

För att få de ägg som påbörjat en utveckling att fortsätta till full mognad tillför man hormon. Dessa hormon är de som normalt styr äggutvecklingen.  Genom att tillföra dem till lite högre nivåer än under en vanlig menscykel, kan man på ett kontrollerat sätt "lura" den egna regleringsmekanismen så att ett flertal ägg når full mognad. Detta är grunden till IVF.

Boka tid

Hormonstimulering av äggstockarna

Det finns två sätt att starta en IVF-behandling. Vid den s k långa IVF-behandlingen inleder kvinnan en vecka före väntad mens med en nässpray, Synalera eller Suprecur, som försätter reglermekanismen i ett viloläge. Efter c:a två veckor lägger hon till dagliga injektioner av det hormon (Menopur, Rekovelle, Puregon, Gonal-F, Bemfola eller Fostimon) som stimulerar utvecklingen av äggblåsor och ägg.

Det andra sättet att starta en IVF-behanding är den s k korta behandlingen där patienten startar med injektionerna direkt på någon av de första mensdagarna. För att hålla tillbaka en för tidig ägglossning, kompletteras injektionerna (vid den korta behandlingen) efter några dagar med ett annat hormonpreparat, Cetrotide, Fyremadel eller Orgalutran. Dessa tas också på kvällen.

Injektionerna ger ni er själva, under huden. Vi lär ut hur injektionerna ska tas. Under injektionsfasen, som är 8-12 dagar, fordras en, ibland två eller tre undersökningar med ultraljud. Patienter som bor långt från kliniken kan i allmänhet göra dessa undersökningar hos någon av våra samarbetsdoktorer.

Ägglossningssprutan

När äggblåsorna ser mogna ut vid ultraljudsundersökningen och östrogennivåerna i blodet ligger på lagom nivå, ska patienten ta en s k ägglossningsspruta med Ovitrelle som även den tas på kvällstid. I denna del av IVF-behandlingen är tidpunkten mycket viktig eftersom ägglossingsprocessen startar direkt efteråt. Du får en exakt tidpunkt, oftast mellan 20.30 och kl 23.00. Uttagningen av ägg sker ett och ett halvt dygn senare.

Om det ser ut att finnas risk för s k överstimuleringssyndrom (OHSS) kan man ibland behöva avbryta stimuleringen. Det är då viktigt att man inte tar ägglossningssprutan. Om en s k kort stimulering har gjorts kan man istället oftast ersätta ägglossningssprutan med några puffar nässpray (Synarela eller Suprecur) eller en injektion av samma typ av läkemedel. Efter ett sådant avslut får man en dåligt fungerande gulkroppsfunktion och livmodersslemhinna, varför man i dessa fall brukar avstå embryoåterföring och istället fryser alla kvalitativa embryon för återföring senare.

Boka tid

Hur hämtas äggen ut?

När äggen är mogna hämtas de ut med hjälp av ultraljud. Detta görs via slidan, med patienten bedövad med en kombination av allmänbedövning och lokalbedövning.   

Man behöver stanna på kliniken endast ett par timmar i samband med uttagandet av äggen. Kvinnan får inte arbeta eller köra bil resten av den dagen.

Spermaprovet

Samma dag som äggen tas ut, lämnar mannen ett spermaprov. Detta kan göras på kliniken, i ett speciellt rum i avskildhet. Eller så lämnar mannen provet hemma och tar med sig till kliniken. Upp till ett par timmars transporttid är OK. Det är bra om han varit avhållssam ett par dagar upp till en vecka innan.

Provet specialprepareras, varefter spermier och ägg sammanförs i provrör. Är spermierna få eller av dålig kvalitet görs i stället sk. mikroinjektion av en spermie per ägg (ICSI). Vid tveksamma fall kan äggen fördelas till antingen den ena eller den andra metoden.

Odling av ägg och embryon

Äggen odlas i värmeskåp, s k inkubatorer. De ligger då i en näringslösning, medium, och värmeskåpet har temperatur, pH och gasblandning som ska efterlikna den som finns normalt i livmodern. Efter ett dygn undersöks om äggen blivit befruktade. Antal befruktade hjälper oss att besluta om hur många dagar vi ska odla dem.

Efter två dygn väljs embryon ut till återföring om man planerat för dag 2 återföring. Ev resterande befruktade och delade ägg odlas ofta vidare för infrysning dag 5 eller 6. Hur dessa väljs ut finns beskrivet under rubrikerna Vetenskap och Resultat. Finns många befruktade ägg kan embryon odlas till s k blastocyster och återföras 5 dagar efter ägguttag. Se även under Blastocyst?.

Återföring av embryo/n till kvinnan

Det eller de embryon som väljs ut att återföras till kvinnan dras upp i en tunn kateter. Denna förs in i livmodern och embryot (embryona) läggs in.

Om ett eller två ska återföras dag 2 bestäms av Linnéklinikens unika scoringmodell, som visat sig ge maximal chans att föda ett normalviktigt friskt barn. (Läs om det under Vetenskap och Resultat). Vid blastocystodlign återförs i regel endast ett embryo i taget.

Vid återföringen är paret på kliniken i upp till en timme. Ingen bedövning krävs och kvinnan kan köra bil och oftast arbeta som vanligt efteråt.

Efter återföringen

Efter att kvinnan fått ett eller två embryon införda i livmodern, tar hon en avslutande hormonmedicinering i form av slidstavar (Progesteron), gel (Crinone) eller vaginaltabletter (Lutinus) under ett par veckor.

Anledningen är att den egna progsteronproduktionen kan vara lite för låg efter sprayen eller de extra hämmande sprutorna före ägguttagningen. F ö kan kvinnan leva ett normalt liv efteråt.

Allmänt

IVF-behandlingen fordrar således endast ett fåtal kontroller. Man kan leva som vanligt och det är i regel endast i samband med uttagande och återförande av äggen, som man inte kan arbeta som vanligt. En IVF-behandling är inte sjukskrivningsgrundande.

En detaljerad muntlig och skriftlig information ges i samband med planeringen av behandlingen. Vi bedömer då också paret individuellt avseende behandlingsplanering, hormondosering mm samt värderar parets chanser till en lyckad IVF-behandling.

Boka tid

Så här görs mikroinjection, ICSI

Embryon i olika delningsstadier

Laboratoriet är klinikens hjärta. Att få optimala resultat med en IVF-behandling beror väldigt mycket på vår labpersonals hängivenhet, noggrannhet och stora kunnighet.

Det är också viktigt att vi hela tiden är lyhörda för att ompröva gamla koncept och pröva nya odlingsmetoder etc. Vår princip är att detta ska ske med vetenskaplig noggrannhet och försiktighet. Vi är nog mindre benägna än andra att kasta oss över nya metoder. Erfarenheten har lärt oss att många nya metoder eller tekniker är dagssländor.  De håller inte för kritisk granskning.

När det gäller viktiga saker som att hjälpa människor som drabbats av Ofrivillig barnlöshet, får man inte låta sig luras att göra ändringar till det sämre. En del metoder kan först avslöjas som sämre efter vår egen granskning. Vi har här unika möjligheter genom att använda våra matematiska modeller när vi testar nya metoder. Ledordet är "evidensbaserat", alltså av bevisat värde.

IVF med donerade spermier

En ny lag trädde i kraft 2019-01-01. Lagen ger möjlighet för dem som behöver IVF med donerade spermier och/eller ägg att vända sig även till privata kliniker.

Carl von Linnékliniken har tillstånd för donator-IVF och kan hjälpa ensamstående kvinnor, lesbiska par eller för heterosexuella par där mannen saknar spermier. IVF är i regel mycket mer effektivt än insemination.

Vi har korta väntetider och ledande IVF-resultat.

Utredning och behandling

Par eller ensamstående kvinnor som vill göra donator-IVF behöver träffa en gynekolog och en beteendevetare eller psykolog.

Gynekologen gör en utredning om fertilitet och chans till graviditet. Oftast räcker det med ett till två besök hos gynekolog. Läs mer om fertilitetsutredning här.

En s k psykosocial utredning hos beteendevetare eller psykolog behöver också göras. I regel räcker det med ett till två besök.

Under utredningen får man information om lagar och om regelverket för donation. Sammanfattningsvis rekommenderar man att föräldrar informerar sitt barn om dess ursprung  redan från tidig ålder. Erfarenheten har visat att det inte är svårt för små barn att acceptera detta. Om man däremot väntar tills barnet är äldre kan det vara traumatiskt och leda till en kris.  

När utredningen är klar kan man börja behandlingen. Om det är ett par som genomgår donationsbehandling väljer gynekologen en donator som matchar partnern för etnicitet, hårfärg, ögonfärg och längd. För ensamstående kommer gynekologen att välja en lämplig donator.

Har du/ni tidigare utretts inför donatorinsemination behöver utredningen inte göras om, utan en IVF-behandling kan planeras direkt. Vi behöver då gå igenom hur själva IVF-behandlingen går till praktiskt. Det kan du också läsa mer om här.

Om donatorerna

Samtliga donatorer är öppna. Det är inte tillåtet att använda anonyma donatorer i Sverige. Detta betyder att barn som kommer till efter att man använt donerade könsceller vid mogen ålder kan få information om donatorn inklusive dennes namn. Data som eventuellt skulle vara av intresse,  såsom yrke, fritidsintressen, familjeförhållanden, sjukdomar i släkten, mm, sparas i 70 år. Den som donerar spermier kan inte ta reda på vare sig kvinnans namn, hennes partner eller information om barnet som kommer till. Likaså kan inte kvinnan/paret ta reda på vem som donerat.

Linnékliniken använder spermier från European Sperm Bank. Vi har också avtal med Livio Sperm Bank. Samtliga donatorer har aktivt valt att vara en öppen donator. Donatorn får endast en liten summa för att täcka kostnader som förlorad arbetstid mm. Samtliga tilltänkta donatorer måste genomgå en rigorös utredning som innefattar bedömning av beteendevetare och en genetisk utredning. Donatorn lämnar också blod- och urinprov för att utesluta nedärvda sjukdomar och smittsamma sjukdomar, samt utvärdering av spermaprov för antal spermier som klarar nedfrysning/upptiningsprocess mm.

Vi utreder egna äggdonatorer och har även samarbete för att kunna få donerade ägg från Ginemed i Lissabon Portugal. Ginemed är med i samma klinikkedja som vi, GeneraLife, och i Portugal har man motsvarande lagstiftning om icke-anomymitet för donatorn som vi har i Sverige. Läs mer under äggdonation.

Donatorn har inga legala rättigheter eller skyldigheter till de barn som kommer till. Den person som i en parrelation inte är den vars ägg används vid IVF-behandlingen måste ge sitt samtycke till behandlingen och tar därigenom på sig föräldraskap till det blivande barnet med alla de rättigheter och skyldigheter som det innebär.

En donator får ge upphov till barn i max sex familjer vid behandlingar som utförs i Sverige. För att försäkra sig om att det blir så måste man vid spermadonation betala en s k familjerättsavgift som är en avgift spermabanken tar ut. När du/ni blir gravid, behöver du/ni också besluta om ni vill reservera spermier från samma donator för eventuella syskon. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Boka tid för utredning

Om du vill starta behandling hos oss eller har frågor under pågående behandling ber vi dig kontakta genom att fylla i formuläret nedan. Det behövs ingen remiss för att komma till oss.