Ett eller två embryon?

Ett eller två embryon åter?

De senaste åren har det skett en stor förändring i rutinen hur många embryon som sätts in i livmodern vid IVF. Vi följer Socialstyrelsens direktiv att sätta in ett embryo i flertalet fall i syfte att minska antalet tvillingar. Före 2003 återfördes mer eller mindre regelmässigt två embryon. Mellan 25 och 30% av behandlingarna ledde då till tvillingfödslar.

Vill man inte ha tvillingar när man kämpat länge för att få barn? Jo, många känner så. Idag går oftast en tvillinggraviditet bra, men tvillingbarnen löper fortfarande en klart ökad risk för komplikationer jämfört med s.k. singelgraviditer. En tvillinggraviditet innebär ökad risk för dålig fostertillväxt under graviditeten, förtidig födsel, låg födelsevikt, omognad (fr a av lungor och immunsystem), näringsbrist, ökad infektionsrisk samt hjärnblödningar och därmed CP skador. Risken för CP-skada är fyra gånger högre för en tvilling än för ett barn som varit ensamt i livmodern. Hälften av alla tvillingar blir förlösta förtidigt och det är åtta gånger vanligare att födas före 34 graviditetsveckor om man är tvilling. Utöver detta är risken att ett barn dör under graviditeten eller efter förlossningen minst den dubbla jämfört med singelgraviditet.

Ovanstående ligger till grund för de svenska bestämmelserna om embryoåterföring vid IVF, som har gällt sedan januari 2003. SOSFS 2009:32, "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning" ersatte den 1 april 2010 SOSFS 2002:13, "föreskrifter och allmänna råd om assisterad befruktning". Där anges tydligt att ”efter befruktning utanför en kvinnas kropp får som regel bara ett befruktat ägg föras in i kvinnans kropp”. Föreskrifterna är bindande regler. Man får eller kan alltså inte välja själv hur många embryon som återförs, oavsett om behandlingen görs privat eller via landstinget. Om risken för en tvillinggraviditet bedöms som liten kan dock två ägg föras in.

Numera återför vi ett embryo i de allra flesta behandlingarna och finns det möjlighet odlar vi till blastocyst. För att avgöra om ett eller två embryon kan återföras använder vi sedan 2004 konsekvent en metod som är unik för Carl von Linnékliniken (se under Vetenskap). Vi kan med datorstöd och genom att rangordna embryon avgöra när man ökar graviditetschansen väsentligt genom att återföra två embryon utan att tvillingrisken samtidigt blir hög, respektive när återföring av ett embryo ger nästan lika hög graviditetschans som två. Oftast är två åter aktuellt bara vid återföring dag 2.

Vilka är då anledningarna till att alls återföra två embryon? Oftast rör det sig om att embryoutvecklingen inte är optimal, högre ålder hos kvinnan eller att flera tidigare behandlingsförsök misslyckats. Förutsättningen är dock att graviditetschansen väsentligen ökas och att tvillingrisken enligt vår bedömningsmetod är låg. Syftet med att återföra två embryon är alltså aldrig att åstadkomma en tvillinggraviditet, utan att öka chansen till graviditet över huvud taget.

Vår metod har lett till att andelen embryon som leder till graviditet och barn ökat. Antalet embryon som kan frysas har ökat. Graviditetsfrekvensen per ägguttagning är oförändrat hög. Vår modell har visat sig ge maximal chans att föda ett normalviktigt friskt barn och vi har kommit ned i samma komplikationsrisk vid IVF-graviditeter som vid spontana graviditeter tack vare färre tvillinggraviditeter.

Vi kommer att erbjuda er antingen ett eller två embryon då ni kommer för återföring. Vi vill be er som ska genomgå en IVF-behandling att fundera igenom hur ni skulle ställa er om ni blir erbjudna två embryon. Även om tvillingrisken därmed har bedömts vara låg, så finns den. Kan ni inte under några omständigheter acceptera en tvillinggraviditet ska ni bara ta emot ett embryo.

Se även "Ett eller två embryon?" under Resultat.