Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse

Svenska regler anger att en sjukvårdsinrättning ska upprätta en s.k. patientsäkerhetsberättelse. Så här ser den ut för Carl von Linnékliniken för kalenderåret 2021.

Patientsäkerhetsberättelse för kalenderåret 2021

Verksamhet
Carl von Linné Kliniken (CvLK) bedriver utredning och behandling av infertilitet, med poliklinisk insemination och IVF-behandling (provrörsbefruktning).
Såväl utredningar som fertilitetsbehandlingar görs privat. Docent Torbjörn Bergh har dock en etablering med ersättning för mottagning enligt s k nationell taxa.

Målet med säkerhetsarbetet är att hålla antalet vårdrelaterade skador såsom läkemedelsrelaterade problem och infektioner på ett minimum, att synliggöra patientsäkerheten för personalen men också att verka för ett gott bemötande av och säker informationsöverföring för dem som söker vår hjälp.

Regelverk och certifiering
Vi följer de grunddokument som reglerar patientsäkerhetsarbetet (SFS 2010:659, Patientsäkerhetslagen och SOSFS 2011:9, Ledningssystem för kvalitetsarbete). CvLK är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 med årlig extern revision av Det Norske Veritas (DNV). Certifieringen innebär dokumentstyrda rutiner för arbetsmetoder samt rutin för rapportering av eventuella avvikelser. Skriftliga instruktioner med beskrivning av symtom att rapportera ges till varje patient i samband med uttagande av ägg vid IVF.
CvLK följer även riktlinjer och råd utformade av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
All personal har ansvar för att rapportera och dokumentera avvikelser. Klinikens journalsystem har en funktion för registrering av avvikelser. Verksamhetschef granskar regelbundet listan med förslag och avvikelser.
Fasta dokumentstyrda rutiner finns för flertalet moment. Rutiner finns för uppföljning av laboratoriesvar och hantering av inkommande remisser. Genomgång av avvikelser respektive situationer som kan innebära risk för vårdrelaterad skada och korrigerande åtgärder görs på återkommande personalmöten, samt vid formella uppstartsmöten som kliniken håller två ggr/år.
Avvikelser hanteras enligt principerna: 1) dokumentation, 2) utredning, 3) analys, 4) ev vidarerapportering, 5) ev ändring av gällande rutiner, och 6) utvärdering av åtgärd.

Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
Vi följer rutinerna för avvikelserapportering enligt certifieringen. Avvikelser med avseende på patientsäkerhet och som har motiverat införandet av helt nya arbetssätt eller rutiner har inte rapporterats.

Samverkan för att förebygga vårdskador
Internt vidtalas berörd person direkt. Vid behov av extra hjälp eller tillsyn finns hjälp att få direkt. Kliniken är liten med korta kommunikationsvägar där personal finns vägg i vägg.
I de fall remiss skickas till annan instans för brådskande fall ringer vi även för att säkerställa att den uppmärksammas och omhändertas direkt.

Sammanställning och analys
Eventuella klagomål eller synpunkter rapporteras in i vårt avvikelsesystem. Skulle det härigenom framkomma tecken till kvalitetsbrister påtalas det i samband med ISO-revision.

Samverkan med patienter och närstående
Kliniken deltar återkommande i KUPP-undersökningar. Vi bjuder även in till kritik via internet eller formulär som delas på mottagningen (via t ex vården.se)
Eventuella klagomål eller synpunkter från exempelvis patienter, närstående, personal, myndigheter, föreningar och andra intresseorganisationer lämnas till verksamhetsansvarig för uppföljning.

Kvalitet, resultat och omvårdnad
Kliniken rapporterar löpande resultat och uppföljning samt allvarligare komplikationer till ett nationellt kvalitetsregister, Q-IVF. I denna uppföljning ingår även enkäter där patienter/par svarar på en rad frågor rörande bl.a. bemötande, tillgänglighet. Liksom tidigare år har CvLK fått höga poäng på de ställda frågorna.

Informationssäkerhet
Datorer för journalföring finns på mottagningsrummen, på laboratoriet, på läkar- och sköterskeexpeditioner samt i receptionen. Personlig inloggning sker vid bruk och man loggar ut om man lämnar arbetsstationen. För kortare frånvaro kan dörrar låsas med kodlås på handtaget. På alla skärmar i rum där patienter vistas sitter sekretessfilter som gör att text bara kan läsas av den som sitter vid och rakt framför skärmen. Vissa handlingar finns i pappersform i säkerhetsskåp samt i låsta skåp i låsta utrymmen.
GDPR-säker digital kommunikation via Assently av vissa formulär används sedan 2019, och kliniker erbjuder också integritetssäker kommunikation via appen KIND.
För extern integritetspolicy, v g se linne.se/integritetspolicy

Tillsyn
Tillsynsmyndighet är Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). I maj 2020 gjordes rutinmässig inspektion av kliniken. Under inspektionen identifierades inga brister som kräver redovisning av åtgärd. Nästa IVO-inspektion är planerad till i maj 2022.

Riskbedömning och utfall
Mottagningen. Risken för patientskada vid öppenvårdsbesök är försumbar. Hiss finns i markplan till mottagningen utan några trappor. Hissdörrarna är av modern typ för att utesluta risk för klämskador.

IVF-enheten. IVF-behandling innebär hormonstimulering av äggstockarna samt ultraljudsledd punktion via slidan för uttagande av ägg. Behandlingsrelaterade risker är få och ovanliga, och kan vara överstimuleringssyndrom (OHSS) som följd av äggstocksstimuleringen samt eventuellt blödning, torsion eller infektion efter punktionen. Samtliga läkare vid kliniken liksom övrig personal har mångårig vana med IVF-behandlingar vilket minskar risk för komplikationer.

OHSS. Risken för OHSS har i Sverige rapporterats vara ca 3-5 % men kan till stor del förebyggas med individuell bedömning av hormondoser och noggrann kontroll med ultraljud (och ibland östrogenmätning) samt dosanpassning under äggstocksstimuleringen. En nyare strategi som tillämpas i ökande omfattning vid kliniken är s k agonisttrigger vid kort stimulering och totalfrys av embryon, vilket näst intill kan eliminera OHSS-risken.
Under 2021 gjordes på kliniken 888 ägguttag.  Sex fall (0,67%) av OHSS har inträffat, varav fyra blivit inlagda på sjukhus under något-några enstaka dygn. De andra två kvinnorna har kunnat behandlas polikliniskt. OHSS är ofta en följd av att det blivit en graviditet efter IVF med uttalat stimuleringssvar där reaktionen inte har kunnat förutses. I samtliga fall utom ett med OHSS hade kvinnan blivit gravid och OHSS stod klart först en tid efter genomförd behandling, s k sent debuterande OHSS.
Blödning. Blödningskomplikation som kräver åtgärd efter uttag av ägg är mycket ovanligt, historiskt till under 1 %. Vid CvLK har två fall med komplicerande blödning rapporterats under året.
Infektion. Infektion efter ägguttag är i sig ovanligt och förekommer fr a hos kvinnor med s k chokladcystor (endometrioscystor; endometriom) eller vätskefyllda äggledare (hydrosalpinx). Rutinmässigt ger vi profylax med antibiotika om riskfaktorer föreligger. Under 2021 förekom två fall med behandlingskrävande infektion.
Torsion. Vid stimulering inför IVF förstoras äggstockarna och viss risk för torsion, att äggstocken vrider sig runt sin infästning, föreligger. Tillståndet måste i regel opereras. Inga fall av torsion har rapporterats under 2021.
Ingen av patienterna med komplikation har rapporterats ha kvarstående besvär.

Sammanfattning
Under kalenderåret 2021 har kliniken haft enstaka avvikelser enligt ovan. Dessa har handlagts enligt rutin och utan bestående men för patienten.
Kliniken har under året reviderats av DNV och fått certifieringen förlängd.
IVO planerar sin nästa rutinmässiga inspektion i maj 2022.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Alla anställda har ansvar att ta emot synpunkter eller klagomål och att rapportera eventuella avvikelser. Verksamhetschef är ansvarig för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi anpassar våra arbetssätt för att minimera risken för att vårdskador uppstår. Verksamhetschef ansvarar ytterst för att patientsäkerhetslagen följs och att säkerhetsberättelse blir upprättad.

Thomas Brodin