2020-04-03 16:22

Coronavirus...

Uppdaterat 20-04-03:
Vi tar Coronapandemin på stort allvar. Tills vidare håller vi kliniken öppen men med begränsad mottagningsverksamhet. Läs mer nedan.

Vi ber om er förståelse för att vi under denna tid undviker handhälsning. Spritbehållare finns utställda på kliniken. Använd gärna dem och sprita händerna inför och efter ditt besök.

Om du är sjuk med förkylnings- el influensaliknande symtom skall planerat besök ovillkorligen ställas in.
Ring oss i så fall, eller om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan/ska även kontakta 1177 för mer information och råd.

För att minska risk för smittspridning ber vi dig som är patient hos oss att inför besök ta kontakt om du/ni:
- har luftvägssymtom, som t ex torrhosta, tillsammans med sjukdomskänsla och feber. Något av symtomen räcker.
- har vistats på sjukhus där person med bekräftad coronavirusinfektion vårdas, och/eller om du/ni
- träffat någon med bekräftad infektion.

Kommer du på planerat besök?
- kontroll under behandling - kom ensam. Medföljande skall vänta kvar i bilen, eller stanna utanför kliniken under besöket
- sätt er glest i väntrummet
- sprita händerna inför och efter besöket.

Har du en påbörjad behandling?
Vi föreslår inte att man ska skjuta upp eller avbryta en IVF-behandling, en planerad återföring eller en äggfrysning, om man är fullt frisk och inte har några symtom.

Carl von Linnékliniken:
- erbjuder totalfrys av färska embryon utan extra debitering till dem som känner oro över att i nuläget bli gravida
- avråder inte från frysåterföring, men föreslår att den som känner oro avstår frys-ET
- avbryter påbörjad hormonbehandling för den som insjuknar med symtom (hosta, feber och/eller sjukdomskänsla/uttalad trötthet) och erbjuder senarelagd omstart utan extra debitering, samt
- uppdaterar information allt eftersom kunskapsläget eller påbud från myndigheter eventuellt ändras
- anpassar verksamheten och gör prioriteringar till mottagning och behandling.

OBS!
Besök till mottagningen:
- Nybesök/utredning utförs nu i första hand över telefon. Klinisk undersökning får då anstå. Viss fysisk mottagning äger rum, men prioriteras.
- Planeringsbesök för behandling utförs nu i första hand över telefon.

Nödvändig provtagning kan göras på distans.
Har du varit till annan kollega innan kontakt med oss? Ordna kopior och skicka dem till oss!

-------------

Kunskapsläget avseende Covid-19 och graviditet är ännu begränsat. Gravida kvinnor tycks inte löpa ökad risk att insjukna eller bli allvarligt sjuka i Covid-19. Idag finns inget som talar för ökad risk för missfall eller missbildningar om kvinnan insjuknar i tidig graviditet. Myndigheterna avråder inte heller från att försöka bli gravid.
Internationellt finns rapporterat fall med förekomst av Covid-19 hos nyfödda, men man har inte kunnat visa att det har skett en överföring av viruset i fosterlivet. I de fallen har smittan troligen skett efter födseln. Vi följer utvecklingen av kunskapsläget och de råd som ges ut av SFOG

Viruset omfattas av smittskyddslagen som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Mer information om viruset kan du hitta här.

Offentliga IVF-enheter fattar sina egna beslut i relation till Covid-19, exempelvis pga risk för smittspridning på större enheter, samt att man kan tvingas omprioritera vårdresurs till annan verksamhet än fertilitetsbehandling.