Äggfrysning

Äggfrysning

Genom att frysa ned och spara obefruktade egna ägg finns möjlighet att hjälpa kvinnor att bevara eller förlänga sin fertila period.  

Att frysförvara sina egna ägg för framtiden kallas också för egendonation.

Här finns mer information om äggfrysning

Antal patienter som fryst in sina ägg hos oss sedan år 2016.

Varför kan man vilja frysa sina äggceller?

Anledningarna till att man vill eller måste senarelägga sin familjebildning kan vara flera. Exempel på det kan vara förestående medicinska behandlingar eller operationer som gör att man inte får eller kan bli gravid, alls eller under närmaste åren. I dessa fall hjälper i regel den offentliga sjukvården till. Andra orsaker kan vara att man är i en social situation som gör att man vill vänta med familjebildning men att man vill ha barn senare i livet när fertiliteten har avtagit, eller att man av etiska eller religiösa skäl inte vill frysa överblivna embryon vid en vanlig IVF-behandling. I de senare fallen hjälper inte den offentliga vården till, utan man är hänvisad till privata alternativ.

Vem kan frysa sina ägg?

Bedömningen är individuell. Din ålder, dina medicinska förutsättningar för graviditet och din s k äggreserv är avgörande. Du bör vara yngre än 35-37 år för en bra chans att äggen ska ge upphov till en eventuell graviditet längre fram.

Vad omfattar en utredning?

Innan äggfrys träffar man en specialistläkare för konsultation och bedömning av äggreserv.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen är som vid vanlig IVF: äggstockarna stimuleras med hormoner som tas som injektioner under ca 9-12 dagar, varefter äggen hämtas ut i lokalbedövning kombinerat med smärtstillande. De ägg som är mogna blir sedan nedfrysta samma dag. Äggen fryses med s k vitrifikation och förvaras i flytande kväve där de inte åldras.

Hur länge får äggen ligga i frysen?

I Sverige finns ännu ingen lagstiftning som reglerar äggfrysning. Man måste bedömas kunna bära en graviditet utan uppenbara risker och kvinnan ska inte vara äldre än 45 år när äggen används.

Hur stor är chansen att bli gravid och få barn när äggen väl används?

Precis som vid vanlig IVF är det omöjligt att exakt förutse hur det ska gå och vad man har för chans att lyckas. Resultaten generellt är ungefär som efter vanlig IVF, men metoden är relativt ny och omfattande statistik saknas ännu. Det är mycket viktigt att den som låter frysförvara sina ägg förstår att det inte kan garanteras vare sig att äggen kommer att klara tining eller att det blir en graviditet och barn när äggen väl används.

Alla ägg fungerar tyvärr inte bra. Hur stor chansen är att bli gravid och få barn med frysta ägg beror till stor del på hur gammal man är och hur den s k äggreserven är. Det är åldern vid ägguthämtning och nedfrysning som är viktig, inte åldern då de väl används. Åldersfaktorn är av stor betydelse speciellt vid ålder över 35 år. Därför lämpar sig metoden mindre väl för den som är 40 år eller äldre.

Överlevnaden vid tining varierar mellan 80-95% beroende åldersgrupp, där de yngre har bättre förutsättningar. Chansen att bli gravid är också åldersberoende. I en studie från Spanien (Cobo et al, Fertil Steril 2016) var chansen till barn per återföring bland de yngre (30-34 år) 30-40%. I gruppen 35-39 år lyckades 25-30% medan bara en av 27 kvinnor fick barn efter att ha använt ägg som frysts in vid 40 års ålder eller äldre. Dessutom, har man många ägg att tillgå är chansen till gravitet och barn högre. Med 15-20 st ägg frysta talar siffrorna till ens fördel.

Hur många ägg ska man sikta på att frysa in?

Ännu finns inget enkelt svar på den frågan, eftersom metoden är relativt ny, och det ligger i metodens natur att det kan ta lång tid innan man tinar och låter befrukta äggen, dvs innan vi har ett stort material att dra slutsatser från. Tills vidare får vi luta oss emot en prognosmodell som tagits fram av forskare på Harvard University, USA. Bilden visar deras beräkningar av chansen att få minst ett barn vid olika åldrar och totalt infrysta ägg. De har utgått från kända resultat från IVF-behandlingar med egna ägg för olika åldrar och kompletterat med resultaten från ett antal äggdonationer, där donatorerna oftast varit yngre än den yngsta åldersgruppen (< 35 år). Här ses t ex att man har 90 % chans att få barn om man har fryst in 20 ägg före 36 års ålder, medan för att nå samma sannolikhet till barn vid infrysning vid 37 års ålder kräver infrysning av drygt 30 ägg.

Finns det några risker med att frysa ägg?

Flera tusen behandlingar har gjorts med frysta ägg. Enligt de studier som finns idag finns inget som talar för att graviditeter där man använt frysta ägg skulle medföra särskilda eller ökade risker jämfört med ”vanliga” IVF-graviditeter eller naturlig konception.

Är det någon väntetid för äggfrysning på Carl von Linnékliniken och vad kostar det?

Behandlingen kan i regel startas inom 3-6 veckor. Läs om kostnaden under priser och under villkor. De läkemedel som används ingår inte i högkostnadsskyddet.

Intresserad?

Kontakta oss på 018-550044 eller via e-post till PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm8uY3Zsa0BsaW5uZS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvLmN2bGtAbGlubmUuc2U8L2E+.

Some fields are not valid
Standard Form