Sarah Nordqvist disputerad!

Sarah Nordqvist disputerade 141205 på sin avhandling "Biological Markers of Fertility". Sarah har i sitt forskningsarbete undersökt hur markörerna HRG och SHB inverkar på fertiliteten. HRG och SHB är inblandade i kärlnybildning, immunsystem, koagulation och apoptos (programmerad celldöd). Den som vill läsa mer kan hitta hela avhandlingen på denna länk.