Patientsäkerhetsberättelse

Svenska regler anger att en sjukvårdsinrättning ska upprätta en s.k. patientsäkerhetsberättelse. Så här ser den ut för Linnea gynekologimottagning och Carl von Linné Kliniken för kalenderåret 2016.

Patientsäkerhetsberättelse för kalenderåret 2016.

Verksamhet.
Carl von Linné Kliniken (CvLK) samt gynekologmottagningen Linnea bedriver gynekologisk öppenvård samt poliklinisk IVF-behandling (provrörsbefruktning). I princip har verksamheten två olika uppdragsgivare och tre olika ersättningssystem. Vid Carl von Linnékliniken har docent Torbjörn Bergh en nationell etablering med Uppsala läns landsting och ersättning enligt nationell taxa. Majoriteten av IVF-behandlingar är helt privata. Den tredje och nyaste verksamheten är Vårdval Gynekologi
med uppdragsgivare Uppsala läns landsting. Specialistläkare med dr Jan Holte är huvudansvarig för den verksamheten som lyder under namnet Linnea gynekologimottagning (LG). Mottagningen är belägen i anslutning till CvLK, men har eget telefonnummer, en heltidsanställd barnmorska och två egna undersökningsrum. Totalt fem specialister i gynekologi delar på mottagningsverksamheten, vilken med kort väntetid hanterar allmängynekologiska, endokrinologiska och fertilitetsrelaterade problem. En stor andel av de senare utredningarna och behandlingarna är utomlänspatienter. Genom avtal med Gävleborgs läns landsting ingår dessutom mottagningsbesök i anslutning till IVF-behandlingar i LG:s (liksom Berghs) verksamhet. En del patienter från andra landsting, bl a Uppsala och Stockholm, gör IVF-behandlingar på detta avtal via Patientlagen och det fria vårdvalet. Den här sammanställningen fokuserar på LG:s verksamhet, men pga den täta sammankopplingen med CvLK avseende rutiner hänvisas på flera ställen till Carl von Linnékliniken.

Regelverk och certifiering. Säkerhetsarbetet
Vi följer de grunddokument som reglerar patientsäkerhetsarbetet (SFS 210:659, Patientsäkerhetslagen och SOFS 2011:9, Ledningssystem för kvalitetsarbete). CvLK är certifierat enligt ISO 9001 med årlig revision av Den Norske Veritas (DNV). Certifieringen innebär dokumentstyrda rutiner för arbetsmetoder samt rutin för rapportering av eventuella avvikelser. Skriftliga instruktioner med beskrivning av symtom att rapportera ges till varje patient i samband med uttagande av ägg vid IVF.

LG och CvLK använder vårdprogram utformade av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Uppsala Läns Landsting.

Klinikens journalsystem, LinnéFiler, som används parallellt med Cosmic har en funktion för registrering av avvikelser. Rutiner finns för uppföljning av laboratoriesvar och hantering av inkommande remisser. Genomgång av avvikelser och korrigerande åtgärder görs på återkommande personalmöten.

Avvikelser hanteras enligt principerna: 1) dokumentation, 2) utredning, 3) analys, 4) ev vidarerapportering, 5) ev ändring av gällande rutiner.

CvLK har av Socialstyrelsen givet tillstånd för verksamheten. Hösten 2015 gjordes rutinmässig inspektion av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO, tidigare Socialstyrelsen). Fokusområde var säkerhet och kontroll att man följer instruktioner och arbetsbeskrivningar. Inga avvikelser noterades.

I beslutet från 2016-01-11 framhölls bl.a.:  

"Skälen för besluten

IVO bedömer att vävnadsinrättningen har ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet och säkerhet med löpande verksamhetsuppföljning och genomgång av avvikelser. IVO grundar sin bedömning på dokument som sänts till myndigheten samt uppgifter som framkom i samband med inspektionen.

Ledningssystem
IVO bedömer att vävnadsinrättningens ledningssystem och verksamhetsstöd, som är helt digitaliserat med IT-stödet Fertsofts olika moduler, är väl implementerat. Uppföljning av resultat sker kontinuerligt genom jämförelser med förväntat resultat baserat på den prediktionsmodell som byggts upp med ett otal parametrar med betydelse för möjligheter till graviditet. Vid uppstartsmöten (två gånger/år) då samtlig personal deltar, görs en genomgång av bl.a. verksamhetsuppföljning och kvalitetssystemet.

Biverkningar och avvikelser
IVO bedömer att biverkningar hanteras på ett adekvat sätt, genom en tvingande åtgärd i IT-systemet att notera om biverkning förekommit, och i så fall vilken. Även hantering av avvikelser och förbättringsförslag som skrivs av samtliga personalkategorier och granskas av verksamhetschefen samt tas upp på personalmöten och uppstartsmöten bedöms tillfredsställande."

Riskbedömning och utfall

Mottagningen: Risken för patientskada vid öppenvårdsbesök måste anses vara försumbar. Endast enstaka operativa ingrepp utförs vid dessa besök, och då enbart av typen kirurgia minor. Hiss finns i markplan till mottagningen utan några trappor. Hyresvärden installerade 2011 en ny modern hiss med minimal risk för avbrott. Hissdörrarna är nu av modern typ för att utesluta risk för klämskador.

Fasta dokumentstyrda rutiner finns för flertalet moment som provtagning samt uppföljning av provsvar.

IVF-behandling innebär hormonstimulering av äggstockarna samt ultraljudsledd punktion via slidan för uttagande av ägg. 
Risker kan vara överstimuleringssyndrom (OHSS) som följd av äggstocksstimuleringen samt eventuellt blödning eller infektion efter punktionen. Samtliga läkare vid kliniken liksom övrig personal har mångårig vana med IVF-behandlingar vilket minskar risk för komplikationer. 
Risken för OHSS rapporteras i Sverige vara ca 3-5 % men kan till stor del förebyggas med individuell bedömning av hormondoser och noggrann kontroll med såväl ultraljud som östrogenmätning och dosanpassning under perioden med stimulering. En ny strategi som tillämpas i ökande frekvens vid kliniken är s k agonisttrigger och totalfrys av embryon, vilket ser ut att kunna helt eliminera OHSS-risken. Förekomsten av OHSS vid CvLK ligger under nationellt rapporterade nivåer. Fem fall av OHSS med behov av några dagars vård på sjukhus har inträffat under året. Lindrig OHSS har rapporterats från 11 patienter. Samtliga patienter med OHSS har varit gravida. OHSS är en känd följd av graviditet. Ett fall med infektion förekom. Ingen av patienterna med komplikation är rapporterade ha kvarstående besvär. Blödningskomplikation efter uttag av ägg finns beskrivet historiskt till under 1 %. Vid CvLK har inget fall med komplicerande blödning förekommit under året. Infektion efter ägguttag finns beskrivet i litteraturen och risk för sådan är sannolikt störst hos patienter med chokladcystor (endometriom) eller vätskefyllda äggledare (hydrosalpinx). Detta gällde också de fall med infektion som förekom hos oss. Rutinmässigt ger vi profylax med antibiotika vid dessa fall.

Klagomål från patienter vid LG:s mottagningsverksamhet har varit ytterligt få under året, och har hanterats med analys av det inträffade inom personalgruppen och uppföljande samtal med patienten. Ingen anmälan till IVO har gjorts från patient under året. Ingen situation som krävt Lex Maria-anmälan har uppstått.

Kvalitet omvårdnad.
Kliniken rapporterar årligen resultat och uppföljning till ett nationellt kvalitetsregister, Q-IVF. I denna uppföljning ingår enkäter där par svarar på en rad frågor rörande bl.a. bemötande, tillgänglighet. Liksom tidigare år visade utvärderingen höga poäng på de ställda frågorna, genomgående högre än det nationella genomsnittet och för flera variabler högst i landet.

Sammanfattning
Under kalenderåret 2016 har inga patientskador rapporterats. Inte heller har några allvarliga blödningskomplikationer eller infektioner inträffat. Enstaka patienter har fått någon form av OHSS. Dessa har handlagts enligt rutin utan bestående men för patienten.. Ansvar.

VD Torbjörn Bergh ansvarar ytterst för att patientsäkerhetslagen följs och att säkerhetsberättelse blir upprättad.

Torbjörn Bergh