Patientsäkerhetsberättelse

Svenska regler anger att en sjukvårdsinrättning ska upprätta en s.k. patientsäkerhetsberättelse. Så här ser den ut för Linnea gynekologimottagning och Carl von Linné Kliniken för kalenderåret 2018.

Patientsäkerhetsberättelse för kalenderåret 2018

Verksamhet
Carl von Linné Kliniken (CvLK) samt gynekologmottagningen Linnea bedriver poliklinisk IVF-behandling (provrörsbefruktning) och gynekologisk öppenvård.
De flesta IVF-behandlingarna är helt privata. Docent Torbjörn Bergh har en etablering med ersättning enligt s k nationell taxa. Linnea Gynekologimottagning (LG) tillhör CvLK och har drivits på LOV-avtal (”Vårdval”) med uppdragsgivare Region Uppsala. Specialistläkare Med Dr Jan Holte har varit huvudansvarig för den verksamheten. LOV-avtalet är under våren 2019 under omförhandling.
Gynmottagningen är belägen i anslutning till CvLK, men har haft eget telefonnummer, en heltidsanställd barnmorska och två egna undersökningsrum. Totalt fem specialister i gynekologi har delat på mottagningsverksamheten som hanterat allmängynekologiska, endokrinologiska och fertilitetsrelaterade problem. En stor andel av de senare utredningarna och behandlingarna har varit för utomlänspatienter.
Genom avtal med Region Gävleborg har det under första halvan av 2018 dessutom gjorts mottagningsbesök i anslutning till IVF-behandlingar i Linnea Gynekologimottagnings (liksom Berghs) verksamhet. En del patienter/par från andra landsting, bl a Uppsala och Stockholm, har gjort IVF-behandlingar på detta avtal via patientlagen och det fria vårdvalet.
Målet med säkerhetsarbetet är att hålla antalet vårdrelaterade skador såsom läkemedelsrelaterade problem och infektioner på ett minimum, att synliggöra patientsäkerheten för personalen men också att verka för ett gott bemötande av och säker informationsöverföring för dem som söker vår hjälp.

Regelverk och certifiering
Vi följer de grunddokument som reglerar patientsäkerhetsarbetet (SFS 2010:659, Patientsäkerhetslagen och SOSFS 2011:9, Ledningssystem för kvalitetsarbete). CvLK är certifierat enligt ISO 9001 med årlig extern revision av Det Norske Veritas (DNV). Certifieringen innebär dokumentstyrda rutiner för arbetsmetoder samt rutin för rapportering av eventuella avvikelser. Skriftliga instruktioner med beskrivning av symtom att rapportera ges till varje patient i samband med uttagande av ägg vid IVF.
CvLK och Linnea Gynekologimottagning använder vårdprogram och råd utformade av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Region Uppsala.

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten
All personal har ansvar för att rapportera och dokumentera avvikelser. Klinikens journalsystem, LinnéFiler, har en funktion för registrering av avvikelser. Verksamhetschef granskar regelbundet listan med förslag och avvikelser.
Fasta dokumentstyrda rutiner finns för flertalet moment. Rutiner finns för uppföljning av laboratoriesvar och hantering av inkommande remisser. Genomgång av avvikelser respektive situationer som kan innebära risk för vårdrelaterad skada och korrigerande åtgärder görs på återkommande personalmöten, samt vid formella uppstartsmöten som kliniken håller två ggr/år.
Avvikelser hanteras enligt principerna: 1) dokumentation, 2) utredning, 3) analys, 4) ev vidarerapportering, 5) ev ändring av gällande rutiner, och 6) utvärdering av åtgärd.

Åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
Vi följer rutinerna för avvikelserapportering enligt certifieringen. Avvikelser med avseende på patientsäkerhet och som har motiverat införandet av helt nya arbetssätt eller rutiner har inte rapporterats.

Samverkan för att förebygga vårdskador
Internt vidtalas berörd person direkt. Vid behov av extra hjälp eller tillsyn finns hjälp att få direkt. Kliniken är liten med korta kommunikationsvägar där personal finns vägg i vägg.
I de fall remiss skickas till annan instans för brådskande fall ringer vi även för att säkerställa att den uppmärksammas och omhändertas direkt.

Sammanställning och analys
Eventuella klagomål eller synpunkter rapporteras in i vårt avvikelsesystem. Skulle det härigenom framkomma tecken till kvalitetsbrister påtalas det i samband med ISO-revision.

Samverkan med patienter och närstående
Kliniken deltar återkommande i KUPP-undersökningar. Vi bjuder även in till kritik via internet eller formulär som delas på mottagningen (via t ex vården.se)
Eventuella klagomål eller synpunkter från exempelvis patienter, närstående, personal, myndigheter, föreningar och andra intresseorganisationer lämnas till verksamhetsansvarig för uppföljning.

Kvalitet, resultat och omvårdnad
Kliniken rapporterar årligen resultat och uppföljning samt allvarligare komplikationer till ett nationellt kvalitetsregister, Q-IVF. I denna uppföljning ingår enkäter där par svarar på en rad frågor rörande bl.a. bemötande, tillgänglighet. Liksom tidigare år visade utvärderingen höga poäng på de ställda frågorna, genomgående högre än det nationella genomsnittet och för flera variabler högst i landet.

Informationssäkerhet
Dator för journalföring finns vid skrivbord på mottagningsrummen, på läkarexpeditioner samt hos sköterska och i receptionen. Personlig inloggning sker vid bruk och man loggar ut om man lämnar arbetsstationen. För kortare frånvaro kan dörrar låsas med kodlås på handtaget. På alla skärmar i rum där patienter vistas sitter sekretessfilter som gör att text bara kan läsas av den som sitter vid och rakt framför skärmen.
För extern integritetspolicy, v g se linne.se/integritetspolicy/

Tillsyn
Tillsynsmyndighet för CvLK’s verksamhet är Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). I maj 2018 gjordes rutinmässig inspektion av kliniken. Fokusområde var nyheter och förändringar som inträffat sedan föregående inspektion 2015. Under inspektionen identifierades inga brister som kräver redovisning av åtgärd.

Riskbedömning och utfall
Mottagningen. Risken för patientskada vid öppenvårdsbesök måste anses vara försumbar. Endast enstaka operativa ingrepp har utförts vid dessa besök, och då av typen kirurgia minor. Hiss finns i markplan till mottagningen utan några trappor. Hissdörrarna är av modern typ för att utesluta risk för klämskador.
Klagomål från patienter vid LG:s mottagningsverksamhet har varit ytterligt få under året. Enstaka patienter har råkat ut för att vi har missat att skicka recept. Detta har korrigerats samma dag eller dagen därpå, utan att det har medfört någon patientskada. Mottagningen har vid ett tillfälle missat att beställa tolk men det besöket kunde trots det genomföras tillfredsställande. Ett positivt provsvar (Linnea Gynekologimottagning) blev liggande i samband med ansvarig personals sjukfrånvaro med följden att handläggningen blev försenad. Vi har skärpt vår rutin för bevakning av provsvar och det har sedan fungerat väl utan fler incidenter.

IVF-enheten. IVF-behandling innebär hormonstimulering av äggstockarna samt ultraljudsledd punktion via slidan för uttagande av ägg. Behandlingsrelaterade risker kan vara överstimuleringssyndrom (OHSS) som följd av äggstocksstimuleringen samt eventuellt blödning, torsion eller infektion efter punktionen. Samtliga läkare vid kliniken liksom övrig personal har mångårig vana med IVF-behandlingar vilket minskar risk för komplikationer. 
Risken för OHSS har i Sverige rapporterats vara ca 3-5 % men kan till stor del förebyggas med individuell bedömning av hormondoser och noggrann kontroll med såväl ultraljud som östrogenmätning och dosanpassning under perioden med stimulering. En ny strategi som tillämpas i ökande frekvens vid kliniken är s k agonisttrigger och totalfrys av embryon, vilket ser ut att kunna helt eliminera OHSS-risken. Förekomsten av OHSS vid CvLK ligger under nationellt rapporterade nivåer.

Under 2018 gjordes på kliniken drygt 1000 ägguttag. Tre fall av OHSS, alla gravida, med behov av några dagars vård på sjukhus har inträffat under 2018. OHSS är en känd följd av graviditet efter IVF med uttalat stimuleringssvar.
Blödningskomplikation efter uttag av ägg finns beskrivet, historiskt till under 1 %. Vid CvLK har inget fall med komplicerande blödning förekommit under året.
Ett fall med djup infektion förekom. Infektion efter ägguttag finns beskrivet i litteraturen och risk för sådan är störst hos patienter med chokladcystor (endometriom) eller vätskefyllda äggledare (hydrosalpinx). Detta gällde också det fall med infektion som förekom hos oss. Rutinmässigt ger vi profylax med antibiotika om riskfaktorer föreligger.
Vid stimulering inför IVF förstoras äggstockarna och viss risk för torsion, att äggstocken vrider sig runt sin infästning, föreligger. Tillståndet måste i regel opereras. Tre fall av torsion har rapporterats under 2018.
Ingen av patienterna med komplikation har rapporterats ha kvarstående besvär.
Ingen anmälan till IVO har gjorts från patient under året. Ingen situation som krävt Lex Maria-anmälan har uppstått.

Sammanfattning
Under kalenderåret 2018 har mottagningen haft enstaka avvikelser nämnda ovan. Några allvarliga vårdskador har inte uppstått. Inom IVF-verksamheten har enstaka patienter opererats för torsion, fått infektion eller någon form av OHSS. Dessa har handlagts enligt rutin och utan bestående men för patienten.
Kliniken har under året inspekterats av IVO utan att åtgärdskrävande brister framkommit.

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Alla anställda har ansvar att ta emot synpunkter eller klagomål och att rapportera eventuella avvikelser. Verksamhetschef är ansvarig för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi anpassar våra arbetssätt så att inga vårdskador uppstår. Verksamhetschef ansvarar ytterst för att patientsäkerhetslagen följs och att säkerhetsberättelse blir upprättad.

Thomas Brodin